فرایند plato

g8209d950u9ze0u5tqez.gif

gx36fbluez72p30wamxh.jpg

فرآیند plato  در دهه 1980 توسط  shellاختراع شد و اکنون توسط شرکت platoدر هلند اجرا میشود وشامل سه مرحله می باشد .مرحله اول هیدروترمولیس (hydrothemolysis) می باشد .چوب تحت شرایط رطوبت حرارت داده می شود (تحت فشار بخار و جوی با اکسیژن کم)گفته می شود در این مرحله آلدئید ها و فنولها از همی سلولز و لیگنین (  (ligninآزاد می شوند 

برای دانلود کلیک کنید ...

/ 0 نظر / 33 بازدید