ماشین کف رند

صافی سطح ایجاد شده بعد از عمل بستگی به تعداد تیغه، تعداد دور توپی یا استوانه برش و سرعت پیش برد کار دارد.

حفاظت وایمنی ماشین رنده کف رند :

1- هر دو میز را به دقت تنظیم کنید .در موقع تنظیم کردن صفحات میز باید مطالب زیر رامورد توجه قرارداد:

صفحه کار گیربطور دقیق با محیط گردش لبه تیغ باید برابر باشد.صفحه ای که کاررامی گیرد،به اندازه ضخامت پوشال بالا تر از صفحه ای است که کار روی ان گذارده و به جلو هدایت میشود . در اثر چرخش میله رنده از زیر چوب پوشال بر داشته شده و سپس چوب روی صفحه دیگر قرار میگرد. چنان چه صفحه کارگیر بالا تر از قطر گردش تیغه رنده باشد ،لبه چوب به صفحه کار گیر، گیر میکند و کاررندیدن بامشکل مواجه میشود وچنانچه صفحه کار گیر به مقدار کمی حتی به اندازه غیر محسوس پایین تراز لبه تیغ قرار گرفته باشد ،انتهای چوب به طول 3 تا 4 سانتی متر وبه ضخامت یا عمق اختلاف سطح صحفه کارگیرتا محیط دایره تیغه برنده گود تر رندیده میشود .

2- تخته های با طول کمتر از 30 سانتی متر را با این ماشین رندید و برای رندیدن تخته های باریک ونازک ،آنها را به کمک هدایت کننده از روی تیغه ها عبور دهید .

3- قبل از شروع به کار صبر کنید ، تا ماشین سرعت عادی خود را پیدا کند .

4- کار را از نقطه نظر گرههای شل یا ترکهای بزرگ بازرسی کنید .

5- همواره درسمت چپ ماشین بایستید و هیچ گاه در امتداد حرکت کار قرار نگیرید .

6- دستهای خود رابا اندازه حد اقل 10 سانتی متر از استوانه برش دور نگاه دارید .

7- حفاظ توپی همیشه باید روی توپی بوده وهنگام کار با نیرئی پیش بری کار به عقب برود .

8- به هنگام کار با ماشین، حتماً از گوشی وعینک استفاده کنید .

9- از پوشیدن لباسهای گشاد به پرهیزید ، وسر استین ها را با دکمه ببندید .

10- هرگز با تیغهای کند (ناچاق)کار نکنید .

11- دستگاه بایستی به سیستم مکنده جهت پوشال مجهزگردد.

منبع

/ 0 نظر / 112 بازدید